Третейский суд

Постійно діючий Регіональний Третейський суд України при Асоціації «Регіональна правова група» – це недержавний незалежний орган, встановлена законом альтернатива судам загальної юрисдикції, що створений для вирішення спорів, які виникають з цивільних та господарських правовідносин.

Висока кваліфікація суддів Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» – практикуючих адвокатів у різних галузях права, є гарантією ухвалення законних та обґрунтованих рішень у строки, що як правило не перевищують 2 місяців.

Основнi переваги

Основними перевагами розгляду спору Постійно діючим Регіональним Третейським судом України при Асоціації «Регіональна правова група є:

По-перше: Позовна заява подається за місцезнаходженням Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група», незалежно від місця проживання (місця знаходження) позивача або відповідача
(500086, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 74 А).

По-друге: Сума третейського збору, що підлягає сплаті за подання позовної заяви до Третейського суду значно нижча за суму судового збору, що підлягає сплаті за подання позовної заяви до суду загальної юрисдикції по аналогічним категоріям справ. Третейський збір становить – 1% від ціни позову, але не менше 50 та не більше 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у грошову еквіваленті становить 850,00 грн. та 120 000,00 грн. відповідно.

По-третє: Колегіальний розгляд справи, незалежно від категорії та складності, з правом для кожної сторони, на свій розсуд обрати учасника судової колегії.

По-четверте: Рішення третейського суду є остаточним та оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди».

Варто зазначити, що при розгляді спорів Постійно діючим Регіональним Третейським судом України при Асоціації «Регіональна правова група» не допускається виникнення обставин, які в подальшому можуть послугувати підставою для скасування рішення, що як наслідок є гарантією його виконання у зазначені судом строки.

Кваліфікаційне вирішення господарських та цивільних спорів

Постійно діючий Регіональний Третейський суд України при Асоціації «Регіональна правова група» покликаний забезпечити швидке, кваліфікаційне та неупереджене вирішення господарських та цивільних спорів, а саме:

  • стягнення заборгованості за договорами купівлі – продажу, поставки, підряду, оренди (лізингу), пов’язаної з недовантаженням або
    перевантаженням вантажу та іншими цивільними та господарськими договорами у тому числі застави;
  • про усунення перешкод у володінні, користуванні та розпорядженні майном;
  • пов’язані з будівництвом, страхуванням, а також оборотом цінних паперів та багато інших.

Для забезпечення можливості розгляду спору Постійно діючим Регіональним Третейським судом України при
Асоціації «Регіональна правова група», Вам необхідно укласти третейську угоду:

- у вигляді третейського застереження в договорі, контракті наступного змісту:

«Усі спори, розбіжності, вимоги та претензії, що виникають у зв’язку з цим договором (контрактом) або стосуються його виконання, тлумачення, порушення, припинення, недійсності, підлягають розгляду (вирішенню) у Постійно діючому Регіональному Третейському суді України при Асоціації «Регіональна правова група» відповідно до Регламенту зазначеного суду. Рішення Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» (місцезнаходження: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 74 А) буде остаточним і обов’язковим для Сторін і буде ними виконане в терміни, зазначені в рішенні третейського суду. Уставні документи, Регламент Третейського суду, Список третейських суддів розміщені на сайті www.rpgua.com.

Підписуючи даний договір з третейською угодою у вигляді третейського застереження, Сторони визнають, що їх право на звернення у будь-який інший передбачений діючим законодавством суд не порушується. Сторони добровільно та свідомо обирають Третейський суд, як один із засобів реалізації свого права на захист. Третейську угоду у вигляді третейського застереження, може бути змінено або скасовано лише за взаємною згодою Сторін, викладеній у письмовій формі.

Сторони ознайомлені з Регламентом та порядком роботи Третейського суду, інформація про який розміщена у мережі Інтернет за адресою: www.rpgua.com/ua/arbitration».

Термін дії третейської угоди у вигляді даного третейського застереження не обмежується строком дії цього Договору та
діє після його закінчення, якщо зобов’язання Сторін залишились не виконаними – з урахуванням строку позовної давності.

- або укласти окрему угоду про передачу спору на розгляд (вирішення) Постійно діючому Регіональному Третейському суду України при Асоціації «Регіональна правова група».

Будь-яку додаткову інформацію відносно третейського судочинства, сплати третейського збору тощо, можна отримати звернувшись безпосередньо до Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» за адресою: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 74А або за тел. (067)-522-37-89.

Секретар Постійно діючого Регіонального Третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» - Петрушкевич Ольга Анатоліївна, допоможе Вам отримати відповідь на будь-яке запитання.

Copyright © 2013-2019. Юридична Асоціація «Регіональна Правова Група». Всі права захищено законодавством України.
Політика конфіденційності